Barion Pixel

ÁSZF

Általános szerződési (vásárlási) feltételek

A www.zentextil.hu . Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF). A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja interneten történő vásárlási feltételeinket.

A weboldalon közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek és a készlet erejéig érvényesek.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen ASZF hatályos 2016. augusztus 14. napjától.

1.2. Az ÁSZF kiterjed a www.zentextil.hu  interneten történő eladás tárgykörben megkötött Szerződésre

1.3. Az ÁSZF szabályozza

· a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

1.4. Az webáruház tartalmazza a Megrendelő által

· megrendelt áru megnevezését,

· választott fizetési módot

2. Az ÁSZF alanyai

2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a www.zentextil.hu (Zenic Kft-re, mint Eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a vásárlóra, Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).

2.1.1 Az Eladó: www.zentextil.hu (Zenic Kft 8800 Nagykanizsa, Király utca 36.

2.1.2.Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az Eladótól terméket vásárol.

3. Az ÁSZF tárgya

3.1. Az Eladó vállalja a webáruházban részletezett termék kiszállítását Megrendelő számára.

4. Megrendelés

A kiválasztott terméket a megrendelő a webáruházas megrendelés kitöltésével, interneten történt elküldésével tudja megrendelni.

A megrendelés a www.zentextil.hu írásos, illetve telefonos visszaigazolását követően lép hatályba.

Az esetleges adatrögzítési hibákért a cég felelősséget nem vállal.

5. Az áru átvétele/házhozszállítás:

A megrendelt termékek belföldön az írásos, illetve a telefonos visszaigazolás után 2-3 munkanapon belül, külföldi beszerzés esetén 7-10 munkanapon belül telephelyünkön a meghirdetett nyitvatartási idő alatt vehetők át, illetve kérésre a Magyar Posta-val házhoz szállíttatjuk.

Az áru átvételekor a vevő a fuvarokmány aláírásával igazolja a hiánytalan, és sérülésmentes teljesítést.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen a bejelentéstől számítva 7-10 munkanapon belül kicseréljük.

Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Az árucikk cseréje csak sérülésmentesen, eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

Amennyiben kicserélésre bármely okból kifolyólag nincs lehetőség, a vételárat visszafizetjük.

A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A termék sérüléséből adódó költségek, valamint a termék visszajuttatásából származó kiadások a vevőt terhelik.

6. Ellenérték megfizetése

A megrendelt termékek árát a Megrendelő a termék átvételekor telephelyünkön, vagy házhozszállítás esetén a futárnak vagy előre utalással fizetheti.

Speciális termékek esetén a teljesítés előleg megfizetéséhez köthető. Erről a megrendelés visszaigazolásakor a Megrendelőt tájékoztatjuk.

 7.Garancia, jótállás

Az Eladó az általa forgalmazott termékekre 12 hónap garanciát vállal. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, ha külön jótállási jegyet nem adunk ki. Az ettől eltérő garanciális idő és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

 Az Eladó jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (Ptk).és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.

A garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása.

Szélsőséges út és használati körülmények esetében az Eladó fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

 A garanciális igény nem érvényesíthető:

- helytelen tárolás miatti hibákra,

- a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,

- a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,

- javított abroncsokra,

- nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,

- baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,

- versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

8. Az indoklás nélküli elállás joga

A Megrendelő a web áruházban történő vásárlás során kötött szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Eladó köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatását követő 14 munkanapon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megfizetését.

A Megrendelő csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza az Eladóhoz.

Az elállási jog nem gyakorolható továbbá abban az esetben, ha a hibátlanul átvett terméket a Megrendelő olyan hibával kívánja átadni, amelyért az Eladót sem kellékszavatossági, sem jótállási felelősség nem terheli.

9. Személyes adatok

Az Eladó magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

 A www.zentextil.hu . a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléskor megadott címen a www.zentextil.hu . jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, szerződésekre nem vonatkozik.

A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik azzal, hogy az illetékes Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.