Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.zentetxil.hu. (Zenic Kft székhely: 8800 Nagykanizsa Király utca 36.) által alkalmazott

adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: www.zentetxil.hu (Zenic Kft).

Székhely és levelezési cím: 8800 Nagykanizsa Király utca 36.

Telefonszám: +36 30 93-99-297

Email cím: zenickft@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre

Vásárlás. A vásárlás során a Megrendelőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes

adatokat:

- saját e-mail cím,

- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

-szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- telefonszám

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.zentetxil.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal)található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra

kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a

Weboldalhasználatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A

Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a

megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai

rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra

nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy

hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező

erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail

címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről

kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail

címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót

terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

5.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

5.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az

elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó

vállalat) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem

felelős.

5.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag

törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján

kerülhet sor.

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá

vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben

meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

6.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

6.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Zenic Kft.

8800 Nagykanizsa Király utca 36.

E-mail: zenickft@gmail.com

A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel .a Szolgáltató

munkatársához fordulhat a 6.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

6.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok

törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

6.5. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

6.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik

fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a

Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen

esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy

személyazonosságának megállapítása céljából.

7. E-mail címek felhasználása

7.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek

felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

7.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések

teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban

ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

7.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra

vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a

Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek

részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

7.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot

(hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a

jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem

kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel

céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,

kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá

azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt

adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése

mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a

szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban

foglaltakat.

Nagykanizsa, 2016-11-09